• خانم کاتلین وین چند ماه مانده به انتخابات کابینه اش را ترمیم کرد

Haji

حاجی آقا – ۱۷

(حاجی به صحبت هایش ادامه می دهد): اوف، اوف، خب، آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی می جنگه، اما یکی نیست بپرسه اینها…