• ترودو در رابطه با عربستان سعودی: تعامل می کنیم ولی محکم در مواضعمان هستیم

victory

پنج راز موفقیت

به میانه ماه آگوست رسیده ایم و فصل گرم و تعطیلات کانادا به اوج رسیده است. امیدوارم که تابستان خوبی داشته باشید. مسیر موفقیت…