• طرح جدید دولت انتاریو برای پایین آوردن نرخ بیمه اتومبیل

book1

حاجی آقا

(ادامه صحبت ها در هشتی خانه حاجی): ـ برای ما چه فرقی می کنه، ما که اسکناس نگه نمی داریم، وانگهی زمان رضاشاه هم…