• جاستین ترودو: ما کانادایی هستیم و اینجا برای کمک هستیم!

dastan

شرفِ عرض

نوه آقابلیط اتوبوس را به راننده دادم. نگاهی به اسمم کرد و پرسید: با مرحوم آقا چه نسبتی داری؟ پدر بزرگم بود. صندلی پشت…