• سخنان مجید جوهری در پارلمان کانادا

democracy

شبه دموکرات ها!

نوام چامسکی می گوید: «حزب دموکرات فعلی در واقع حزب جمهوریخواهان میانه رو است.» شاهد این مدعا، پیروزیهای پیاپی برنی سندرز است که مورد…