زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

ویزای استارت ـ آپ کانادا

ویزای استارت ـ آپ کانادا

آیا مالک یک بیزنس start-up هستید که تولیدات یا خدمات جدید و ابتکاری ارائه می دهد؟  آیـا تکنولـوژی جـدیـدی خلق...

پروسه ویزیتور ویزای کانادا

پروسه ویزیتور ویزای کانادا

با توجه به مزایای اقتصادی گردشگری، کانادا در سالهای اخیر سعی کرده تعداد ویزیتورها را افزایش دهد. اگر شما یا...

Page 1 of 2 1 2