پربازدید

ویدیو

کووید-19

چی ارزان شد چی گران؟

در ماه نوامبر کانادایی ها هزینه کمتری برای بنزین، مبلمان، و هتل پرداخته اند، اما برای سبزیجات تازه، بلیط هواپیما و بهره مورگیج بیشتر پرداخته اند.

سازمان آمار کانادا می گوید نرخ تورم در ماه نوامبر 1.7 درصد بوده که از ماه اکتبر (2.4 درصد) به مراتب کمتر است.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19