پربازید

ویدیو

کووید-19

حداکثر سرعت مجاز در بعضی خیابانهای منطقه یورک کاهش یافت

حداکثر سرعت مجاز در هفت خیابان و جاده منطقه یورک کاهش یافت.

به دنبال پندمیک کرونا بر تعداد کسانیکه از خانه کار می کنند بسیار افزوده شده. جمعیت نیز در اغلب محلات منطقه یورک افزایش یافته. استفاده مردم از حاشیه خیابانها و جاده ها برای دوچرخه سواری، پیاده روی، و دو بسیار بیشتر شده.

این عوامل دست به دست هم داد و موجب شد شورای منطقه یورک تصمیم به کاهش حداکثر سرعت در هفت کریدور از خیابانها و جاده ها بگیرد. سه کریدور از این هفت کریدور خیابان  میجر مکنزی (ایست و وست) قرار دارند.

این هفت کریدور به شرح زیر هستند:

Mulock Drive/Vivian Road from Leslie Street to Woodbine Avenue – 70 km/hr to 60 km/hr


Ninth Line from 63 meters north of Reeves Way Boulevard to 180 meters south of Reeves Way Boulevard – 70 km/hr to 60 km/hr


Major Mackenzie Drive East from Ninth Line to York/Durham Line – 80 km/hr to 70 km/hr


Langstaff Road from Highway 50 to Highway 27 – 80 km/hr to 60 km/hr


Major Mackenzie Drive West from Highway 50 to 715 meters west of Barons Street – 70 km/hr to 60 km/hr


Major Mackenzie Drive West from Pine Valley Drive to Islington Avenue – 70 km/hr to 60 km/hr


King-Vaughan Road from Pine Valley Drive to 400 meters east of Weston Road – 70 km/hr to 60 km/hr


فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19