پربازید

ویدیو

کووید-19

آروین مرتب و آیدا فرزانه در دانشگاه صنعتی ایکول مونترال دوره دکترا را طی می کردند

آروین مرتب و آیدا فرزانه زوج جوانی بودند که در دانشگاه صنعتی Ecole در مونترال دوره دکترا را طی می کردند.

آیدا فرزانه همچنین در رشته مهندسی ساختمان درس Lecture می داد.

دانشگاه ایکول مونترال پرپر شدن آنها را به بستگان، استادان و همدوره های آنها تسلیت گفت.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19