پربازید

ویدیو

کووید-19

آدم ربایی در خیابان شپرد آنهم توسط سه نوجوان

آیا باور می کنید که سه نوجوان زیر نوزده سال در ربودن و اخاذی از جوان 23 ساله مشارکت داشتند؟

حادثه در منطقه نورت یورک تورنتو اتفاق افتاد.

به گفته پلیس کمی بعد از ساعت 10 شب شنبه گذشته جوان 23 ساله ای مشغول قدم زدن در نزدیکی تقاطع خیابانهای یانگ و شپرد بود که گفت و گویی میان او و شخصی که داخل اتومبیل بود در می گیرد. این فرد با حیله و فریب به داخل اتومبیل کشانده می شود که در آنجا ناگهان با شخص دیگری مواجه می شود که اسلحه به دست داشته.

به گفته پلیس جوان 23 ساله  توسط اسلحه  تهدید  می شود و دستانش بسته می شود. سپس او را به خانه اش برده که خانه مورد دستبرد قرار می گیرد و تعدادی از اقلام و لوازم به سرقت می رود.

متهمین سپس با دوستان این فرد تماس گرفته و برای آزاد کردن او درخواست باج کلانی می کنند. در این هنگام پلیس در جریان قرار می گیرد و وارد عمل شده و جوان 23 ساله را پیدا کرده و نجات می دهد.

در این رابطه مردی 36 ساله به اتفاق سه نوجوان 19، 17 و 16 ساله جمعا با 46 فقره اتهام آدم ربایی و حمله با اسلحه و تلاش برای باج گیری رو به رو هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19