پیرمرد81 ساله سارق را از کرده خود پشیمان کرد!

پیرمرد 81 ساله دزد 44 ساله را از کرده اش پشیمان کرد! 

این پیرمرد روز یکشنبه به اتفاق همسرش به کازینو رفته بود و برنده شده بود. او پولی که برده بود را به پای ماشین بانک ATM برد تا به حساب بخواباند. ولی مرد 44 ساله ای از راه رسید و از پیرمرد و همسرش کمک خواست و سپس در لحظه مناسب پول آنها را قاپید و از محل فرار کرد اما پیرمرد 81 ساله تسلیم نشد و با اتومبیلش به تعقیب سارق پرداخت و او را در گوشه ای به دام انداخت به طوری که سارق پول را به جا گذاشت و گریخت.

سرانجام پلیس توانست با استفاده از عکسی که توسط یک شاهد با سلفون گرفته شده بود سارق را پیدا و بازداشت کند. آگهی

سارق اینک به اتهام خشونت و سرقت باید در دادگاه حاضر شود.

حال پیرمرد 81 ساله خوب است. 

و همسرش هم به خاطر شجاعت او بسیار از وی راضی است.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید