پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن _ دوشنبه 21 جون

2.4 میلیون دوز

این هفته قرار است 2.4 میلیون دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود.

2.8 میلیون دوز

مدرنا قرار است این هفته 2.8 میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دهد.

20 درصد

تا صبح دوشنبه 21 جون، درصد کانادایی هایی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند یه 20 درصد رسید.

دوز دوم در انتاریو

از صبح دوشنبه 21 جون، کلیه ساکنان انتاریو که دوز اول واکسن را تا 9 می زده باشند می توانند برای دوز دوم نوبت بگیرند. این افراد باید در دوز اول یکی از دو واکسن فایزر و مدرنا را زده باشند.

ایران

دوشنبه سی و یک خرداد  _ آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 10485 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و 105 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 136 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: هشتاد و سه هزار نفر
  • تعداد کسانی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند: 936 هزار نفر

آمریکا

دوشنبه 21 جون _ آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • مبتلایان جدید: 11138 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 33.5 میلیون نفر
  • فوتی های جدید : ۳۰۰ نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون : ۶۰۱ هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19