پربازید

ویدیو

کووید-19

میزان بدهی کانادایی ها کمتر شده

بدهی کانادایی ها در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه اخر سال گذشته کمتر شده.

بخشی از بدهی خانواده ها، بدهی بابت کردیت کارتهاست. به گفته سازمان آمار کانادا این رقم به 172 درصد از در آمد قابل مصرفشان کاهش پیدا کرده. در سه ماهه آخر سال گذشته این نسبت برابر با 174 درصد بود.

این رقم گویای آن است که بدهی هر خانواده از بابت کردیت کارتها 1.72 درصد از در آمد قابل مصرفشان بوده.

در مجموع وضعیت در آمد کانادایی ها نسبت به میزان بدهی شان کمی بهبود یافته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19