پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسخ مسابقه «حدس بزنید» ـ به نظر شما چه تعداد از پارک های انتاریو …

انتاریو دارای بیش از ۳۳۰ پارک استانی است. به نظر شما چه تعداد از این پارک ها دارای کمپ سایت هستند و می توان در آنها چادر زد؟

  • ۳۳۰ پارک؟
  • ۲۱۰ پارک؟
  • ۱۰۰ پارک؟
  • ۲۰ پارک؟

پاسخ صحیح: ۱۰۰ پارک

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180941بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19