پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ماه اپریل 150 هزار نفر در انتاریو بیکار شدند

سازمان آمار کانادا می گوید 207 هزار نفر در کانادا کارشان را از دست دادند و نرخ بیکاری در کشور از 7.5 درصد در ماه مارچ به 8.1 درصد در ماه اپریل افزایش یافت.

ماه گذشته موج سوم کرونا در کانادا اوج گرفت و همین سبب لاک دانهای گسترده و بسته شدن بسیاری از بیزنسها شد و در نتیجه دهها هزار نفر بیکار شدند.

کار نیمه وقت

گزارش سازمان آمار حاکی است که در ماه اپریل تعداد افرادی که کمتر از نصف معمول کار می کردند نیز 288 هزار نفر بیشتر شد. در ماه اپریل 27.2 درصد از شاغلین کانادا کمتر از نصف معمول کار می کردند.

در ماه مارچ بیش از 303 هزار نفر بر تعداد شاغلین افزوده شده بود که بسیار بیشتر از انتظار کارشناسان بود ولی کاهش 207 هزار نفری در ماه اپریل موفقیت ماه مارچ را خنثی کرد.

در ماه مارچ تعداد شاغلین فقط نیم میلیون نفر از تعداد شاغلین در ماه فوریه ۲۰۲۰ (ماه قبل از شروع پندمیک) کمتر بود.

بیشترین تعداد بیکاریهای ماه اپریل به بخش خرده فروشی مربوط می شود و تعداد افراد تمام وقتی که بیکار شدند بیشتر از پاره وقتشان بود. بیشترین تعداد بیکاری های جدید ماه اپریل به انتاریو تعلق داشت که 153 هزار نفر کارشان را از دست دادند.

وضعیت کار و بیکاری در کانادا در ماه آپریل

اعداد داخل پرانتز مربوط به ماه مارچ است.

نرخ بیکاری در استانهای مختلف

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19