جهان

perfume-bottle[1]

عطر، آری یا نه

آخرین کاری که بعضی ها هر روز صبح قبل از خروج از منزل انجام می دهند، استفاده از غطر و ادکلن است. میزان این استفاده از…