جهان

منقرض شدن گیاه Arabica می تواند باعث کمیاب شدن قهوه بشود.

کمیاب شدن قهوه؟؟

یک فنجان قهوه نوشیدنی شاید در آینده نزدیکی گران و کمیاب شود. این پیشبینی بر اساس مطالعه جدیدی است که توسط محققان انگلیسی و…