بیچاره صاحبخانه

در یک پارتی  چقدر می توان به صاحبخانه ضرر زد؟

پلیس در لندن انتاریو هفت نفر را در ارتباط با وارد آوردن هزاران دلار خسارت به یک خانه، دستگیر کرد.

حادثه در ماه جون روی داد. پلیس در آن شب چندین تلفن در رابطه با یک میهمانی بزرگ دریافت می کند. وقتی افسران پلیس به محل می رسند، دهها نفر را در داخل خانه می بینند. به گفته کارگاهان پلیس، صاحبخانه از این پارتی بی خبر بوده. و فکر می کرده خانه را به زوجی جوان از خارج شهر، از طریق یک آژانس آنلاین ویژه اجاره های کوتاه مدت، اجاره داده.آگهی

این هفت نفر هر کدام با یک فقره اتهام آسیبرسانی بالای پنجهزار دلار، مواجه هستند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید