پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک تغییر جدی در بازار مسکن تورنتوی بزرگ-قبل از خواندن این مطلب خرید و فروش نکنید

هر ماه تعدادی خانه برای فروش گذاشته می شوند و تعدادی خانه نیز به فروش می روند. نسبت خانه های فروخته شده به خانه هایی که جدیدا به فروش گذاشته شده اند (New Listings) یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت خانه است. هرچه این درصد بیشتر باشد نشانه ای است از افزایش تقاضا در مقابل عرشه که به طور طبیعی سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هرچه این درصد کمتر باشد نشانه ای است از احتمال کاهش قیمت مسکن.

اتفاقات سه ماه اخیر

ماه گذشته در بازار مسکن تورنتو درصد خانه های فروخته شده به خانه هایی که جدیدا برای فروش گذاشته شدند کاهش داشت. این سومین ماه متوالی است که این درصد کاهش داشته است. سابقه تاریخی نشان می دهد که هر چه این درصد کمتر باشد رشد قیمت مسکن هم کمتر خواهد بود، و به عکس هرچه این درصد بیشتر باشد، احتمال افزایش قیمت مسکن بیشتر است.

کاهش این درصد در بازار مسکن کلانشهر تورنتو  در سه ماه متوالی (فوریه ،مارچ و اپریل) یکی از شدیدترین افتها در دهه های اخیر است.

چگونه عمل می کند؟

وقتی درصد خانه های فروخته شده نسبت به خانه هایی که جدیدا برای فروش گذاشته شده اند بالا باشد، به این معناست که خریداران سریعتر تصمیم به خرید خانه به قیمت درخواستی  فروشنده می گیرند.

در کلانشهر تورنتو این درصد (که به آن  SNLR می گویند ) از ۸۶ درصد در ماه ژانویه به ۶۶ درصد در ماه اپریل کاهش پیدا کرده.

در بازار مسکن رسم است که وقتی این نسبت بالای 60 درصد باشد بازار مسکن را بازار فروشنده یا Seller’s Market می نامند که در این حالت، قیمت مسکن میل به افزایش دارد. برعکس، اگر این نسبت  زیر 40 درصد باشد، قیمتها به سمت کاهش گرایش پیدا می کنند، و به بازار، بازار Buyer’s Market می گویند. وقتی این نسبت بین 40 تا 60 درصد باشد، بازار را بازار بالانس می خوانند. البته این درصد ها بسته به مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد. کارشناسان می گویند در 20 سال گذشته در تورنتو، این نسبت فقط برای چهارماه زیر 40 درصد بوده.

در واقعیت هم مشاهده می شود که قیمت مسکن در کلانشهر تورنتو در 20 سال گذشته پیوسته، به جز چند مقطع، رو به افزایش داشته.

خلاصه اینکه در هر سه ماه فوریه، مارچ و اپریل این درصد در حال کاهش بوده که حداقل در تئوری می تواند به کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک منجر شود، مگر آنکه این مسیر معکوس شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145859بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19