پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ پنجشنبه 22 جولای

منطقه یورک

تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک در شمال تورنتو به روزی زیر ده نفر رسیده.

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید انتاریو بعد از دو هفته که رو به کاهش بود دوباره افزایش یافت و در روز پنجشنبه به 185 نفر رسید.

بسته شدن وب سایت

وب سایتی که در آن بیزنس های انتاریو اطلاعات واکسیناسیونشان را  پست می کردند بعد از فقط یک هفته پائین کشیده شد که علت آن پیام های منفی بود.

ایران

تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران کمی کاهش یافت.

  • مبتلایان جدید: 20313 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و 623 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 226 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 88 هزار نفر

آمریکا

آمار کووید در آمریکا رو به افزایش است:

  • تعداد بیماران جدید: 41300 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 34.2 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 249 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 609 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19