پربازدید

ویدیوکووید-19

کرونا در انتاریو

تازه ترین آمار و ارقام کرونا در انتاریو در روز سه شنبه 16 جون به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید روزانه: 184 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان: 32554 نفر

 ـ درصد رشد روزانه: 0.6 درصد

ـ جمع تعداد بهبود یافتگان:27431 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 11 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان: 2538 نفر

 ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها و بخش آی سی یو کاهش یافته.

ـ تعداد افراد متصل به ونتیلیتور کمی افزایش یافته.

تقریبا دوـ سوم موارد جدید ابتلا به مناطق تورنتو، پیل، و وینزور ـ اسکس تعلق داشته که تنها سه منطقه‌ای هستند که جمعه 19 جون نمی توانند فاز دوم بازگشایی را شروع کنند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19