پربازید

ویدیو

کووید-19

کانادایی های واکسینه شده که به سفر می روند به زودی از 14 روز قرنطینه به هنگام فرود معاف می شوند

کانادایی هایی که به طور کامل واکسینه شده اند در صورت سفر به خارج نیازی ندارند که پس از برگشت چهارده روز خودشان را قرنطینه کنند.

یکی از منابع آگاه گفت خط مشی جدید از اوایل ماه آینده به اجرا در می آید.

کلیه شهروندان کانادایی و ساکنان دارای اقامت دائم که به طور کامل واکسینه شده باشند هنگام بازگشت از سفر نیازی به 14 روز قرنطینه نخواهند داشت.

مسافران هوایی همچنین هنگام بازگشت از سه روز قرنطینه اجباری در هتل معاف خواهند بود مشروط بر آنکه به طور کامل واکسینه شده باشند و تستشان منفی باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19