پربازید

ویدیو

کووید-19

چگونه این زن بومی مجسمه کشیش موسس مدرسه شبانه روزی را به زیر کشید

درخواستها برای پائین کشیدن مجسمه کشیش کلیسای کاتولیک که موسس مدرسه شبانه روزی لبرت Lebret در ساسکاچوان بود به نتیجه رسید.

مجسمه پدر هوگونارد در 21 جون به پائین کشیده شد.

شهرک لبرت در 75 کیلومتری شمال شرقی رجاینا در استان ساسکاچوان واقع است. این مجسمه در« قبرستان قلبهای مقدس کاتولیک» مستقر بود.


استار اندریاس می گوید در میانه اقامتش در کنار مجسمه، باران شروع شد. او می گوید:  ”این اشک شادی کودکان مدرسه شبانه روزی بود که آنجا دفن شده بودند. فهمیده بودند که مردم به جستجویشان آمده اند.“

مدرسه شبانه روزی لبرت در سال 1884 شروع به کار کرده بود.

چند کامیونیتی بومیان از پائین کشیدن این مجسمه حمایت کرده بودند ولی خانمی به نام استار اندریاس Star Andreas از کامیونیتی بومیان Peepeekisis Nation بود که این درخواست را به انجام رساند.

این خانم که خود را رز مجوی قرار داد شماره چهار Treaty 4 Warrior می نامد، چندین روز بود که در کنار این مجسمه چادر زده و اقامت گزیده بود. او کار را با چادری کوچک مخصوص کودکان شروع کرد اما وقتی رئیس کامیونیتی پی پی کیسس متوجه اقدام او شد به کمک او رفت و  چادری کنار «زن  رز مجوی قرار داد شماره 4» برپا کرد.

استار اندریاس  یا همان «زن  رز مجوی قرار داد شماره 4»  می گوید:”وقتی مردم دیدند که چکار می کنم، به نزد من آمدند و آب و غذا آوردند و حرف همه جا پیچید و همه حمایت کردند.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19