پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند نفر در بیمارستانها و اتاقهای آی سی یو بستری هستند؟

اگرچه تعداد روزانه مبتلایان جدید کرونا و تعداد روزانه مرگها یک هفته‌ای است ثابت مانده ولی تعداد افراد بستری در بیمارستانها و اتاقهای آی سی یو و متصل به ونتیلیتور به پایین ترین سطح در چند ماه گذشته رسیده.

جدیدترین آمار مربوط به 24 ساعت گذشته چنین است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 189 نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: 34.205 نفر

ـ تعداد بهبود یافتگان: 29528 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 10 نفر

ـ جمع مرگها تاکنون: 2641 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان از: 278 نفر به 270 نفر کاهش یافت.

ـ تعداد افراد بستری در بخشهای آی سی یو: 69 نفر

ـ تعداد افراد متصل به ونتیلیتور: 47 نفر

از هنگام اعلام آمار بیماران انتاریو، این پایین ترین تعداد افراد بستری در بیمارستانها، بخشهای آی سی یو، و متصل به ونتیلیتور است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19