پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند درصد فیلم های کانادا را زنان تولید یا کارگردانی می کنند؟‌

آژانس دولتی تله فیلم کانادا گفت سهم زنان در تولید فیلمها بیشتر شده و بودجه های بیشتری در اختیار آنان قرار گرفته تا برابری زن و مرد در این رشته ایجاد شود. این آژانس گفت ۵۹ درصد از بودجه بخش تولید آن در سال گذشته به پروژه هایی اختصاص یافته که یک زن وظیفه تولیدکنندگی، کارگردانی یا نویسندگی آن را به عهده داشته.

در بخش تولیدکنندگی، سهم زنان به مردان بسیار نزدیک شده اما در بخش کارگردانی هنوز راه درازی در پیش است، زیرا فقط ۲۸ درصد بودجه این بخش به فیلم هایی اختصاص داده شده که کارگردان آن زن بوده. در بخش نویسندگی نیز سهم زنان از بودجه ۳۶ درصد بوده.

 در بخش مستندسازی

اما در بخش مستندسازی نقش زنان بسیار پررنگ تر بوده به طوری که بیش از نیمی از فیلمهای مستند کانادا دارای کارگردان زن و ۸۳ درصد از آنها دارای تولیدکننده زن بوده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=99686بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19