پربازدید

ویدیو

کووید-19

چرا ماهی سه درصد نیروی کار آمریکا استعفا می دهند؟

در ماههای اخیر تقریباً ماهی سه درصد از کل نیروی کار آمریکا استعفا داده اند.

نیروی کار آمریکا در چند ماه اخیر با نرخ رکورد شکن کارهایشان را ترک کرده اند. مدتی است که تعداد افرادی که کارشان را ترک می کنند بالای چهار میلیون نفر در ماه است.

به گفته وزارت کار آمریکا  در ماه سپتامبر ۴.۴ میلیون نفر استعفا کرده و کارشان را ترک کرده اند. این رقم برابر است با سه درصد کل نیروی کار در آمریکا.

شغلهای خالی

از سوی دیگر در ماه آگوست ۱۰.۶ میلیون و در ماه سپتامبر ۱۰.۴ میلیون شغل خالی وجود داشت که کارفرمایان می کوشند با استخدام نیروی کار جدید آنها را پر کنند.

تعداد استعفاها در آمریکا چنان زیاد شده که از آن با عنوان «استعفای بزرگ» The Great Resignation یاد می کنند.

روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته پرسید: «چرا همه دارند کارشان را رها می کنند؟»بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19