پربازید

ویدیو

کووید-19

پنج سال از اعلام فوریت پزشکی در بریتیش کلمبیا گذشت و هنوز دسته دسته می میرند

در بریتیش کلمبیا چهارده اپریل روز غم انگیزی است. پنج سال است که این استان اوردوزهای ناشی از مصرف مواد مخدر را ”فوریت پزشکی“ اعلام کرده ولی هنوز از تعداد مرگها کاسته نشده. بعکس ، سال گذشته ساکنان این استان شاهد افزایش شدید مرگهای ناشی از اور دوز بودند که دلیل اصلی افزایش ،محدودیتهای پندمیک کرونا و همچنین پخش محموله ای از مواد مخدر بسیار مسموم دانسته شده.

هفت هزار مرگ

پنج سال پیش، در روز 14 اپریل، برای اولین بار اوردوزهای ناشی از مصرف مواد مخدر اوپیوید در بریتیش کلمبیا ”فوریت پزشکی“ Public health emergency خوانده شد. اما کلیه تلاشها در طول این مدت ثمره ای نداشته و از آن روز تا کنون بیش از هفت هزار نفر دیگر به علت اور دوز جانشان را از دست داده اند.

در سال 2020 این روند شدت گرفت  به طوریکه تعداد مرگهای ناشی از اور دوز در هشت ماه نخست سال 2020 از کل مرگهای سال 2019 فزونی گرفت.

چاره چیست؟

شیلا مل کولمسان Sheila Malcolmson وزیر بهداشت و اعتیاد بریتیش کلمبیا می گوید برای مقابله با این وضعیت بریتیش کلمبیا در نظر دارد حمل مقدار اندک این مواد به قصد استفاده شخصی را از جرگه جرم های کیفری خارج کند . 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19