پربازدید

ویدیو

کووید-19

پرستاران دو پل را در مونتریال و کبک سیتی مسدود کردند

پرستاران  و کارکنان بخش بهداشت و درمان صبح دوشنبه ۲ پل اصلی را در شهرهای مونتریال و کبک سیتی  مسدود کردند. آنها به متوقف شدن مذاکراتشان با دولت کبک اعتراض دارند.

اعضای اتحادیه  کارکنان بخش بهداشت و درمان کبک  پل ژاک کارتیه در مونتریال و پل کبک در کبک سیتی را مسدود کردند. این اتحادیه ۷۶ هزار عضو دارد.

 اتحادیه می گوید شرایط کار در سیستم بهداشت و درمان کبک بسیاری از پرستاران و کارکنان این بخش را وادار کرده ک مرخصی استعلاجی بگیرند، خود را بازنشسته کنند، و یا کارشان را ترک کنند.

خواسته پرستاران و کارکنان خدمات درمان این است که نسبت بیمار به مراقب کم شود (تعداد پرستاران و مراقبان بیشتر شود)، و تیم های درمانی کامل و با ثبات شوند.

این در حالی است که از صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه ۱۰۳۸ بیمار جدید در کبک شناسایی شدند. در میان استانهای کانادا کبک تاکنون بیشترین تعداد بیماران و فوتی ها را داشته .

روز دوشنبه ۵۳۲ بیمار کرونا در بیمارستانهای کبک بستری بودند که ۹۲ نفرشان در بخش‌های آی‌سی‌یو بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19