پربازید

ویدیو

کووید-19

پائیز انتاریو گرمتر از گذشته خواهد بود: هواشناسی

هفته آینده پائیز در کانادا آغاز می شود و هواشناسی پیش بینی پائیزی گرمتر از معمول کرده.

می دانیم که پائیز کانادا بسیار زیباست ولی وضعیت هوا در این پائیز نیز تماشایی است.

هواشناسی کانادا پیش بینی کرد که پائیز امسال کمی گرمتر از معمول ولی میزان بارندگی ها مثل هر سال خواهد بود.

سازمان هواشناسی Weather Network پیش بینی می کند که امسال پائیز با جبهه هایی از هوای گرم همراه است و این هوای گرم تا نیمه دوم فصل در اغلب نقاط کشور حس خواهد شد.

کریس اسکات هواشناس ارشد می گوید بیشتر استانها شاهد درجه حرارت گرمتر از معمول خواهند بود اما تعداد روزهای بارانی مثل هر سال است.

کریس اسکات می گوید دو استان انتاریو و کبک تا میانه پائیز هوای گرمتر از معمول خواهند داشت. او در عین حال احتمال داده که زمستان در انتاریو زودتر از معمول و از میانه نوامبر شروع شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19