پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیوی مستقیم دیگری از نماینده کبک :اینبار در حال ادرار کردن

بار اول  در کمیته پارلمانی شرکت کرده بود که تصویر لختش توسط دوربین زوم به طور زنده برای همکارانش پخش شد. اینبار اما در جلسه اصلی پارلمان شرکت داشت که دوربین  زوم به طور زنده او را در حال ادرار کردن نشان داد.

ویلیام اموس نماینده کبک در پارلمان کانادا را می گوئیم. او ماه گذشته به خاطر اتفاق اول از نمایندگان معذرت خواست، و پنجشنبه 27 می نیز به خاطر اتفاق اخیر.

او در هر دوبار گفت نمی دانسته که دوربین کامپیوترش روشن است و فیلم او را به طور مستقیم پخش می کند.

اما چرا دوربین کامپیوتر او جائی قرار دارد که حمام دستشوئی او را نشان می دهد؟  چرا بعد از حادثه اول جای دوربین کامپیوترش را عوض نکرده که وقتی در کنفرانس زوم شرکت می کند حمام او را نشان ندهد؟

بعد از شروع پندمیک کرونا  پارلمان کانادا و کمیته های آن اغلب جلساتشان را به طور مجازی (آنلاین) تشکیل می دهند نمایندگان از طریق کنفرانس زوم همدیگر را می بینند.

روز پنجشنبه هم  جلسه پارلمان به شکل آنلاین در جریان بود که ویلیام اموس تصمیم  به ادرار کردن می گیرد. او می گوید نمی دانسته که دوربین کامپیوتر روشن است.

این بار هم کلمه ”ساری“ به کمک این نماینده آمد. به نظر می آید که میز کار و کامپیوتر او درست جلوی حمام اوست و احتمالا همیشه در حمام را باز می گذارد.

بار قبل که او به صورت لخت لحظاتی مقابل دوربین ظاهر شد و فیلمش را نمایندگان دیدند، تصویری از آن در سوشیال مدیا به گردش در آمد.

به هر حال او  می گوید از این اعمالش به شدت ناراضی است.

ویلیام اموس از سال 2015 نماینده منطقه پونتیاک کبک در پارلمان کاناداست.

او در هر دو بار  گفته که نمی دانسته  دوربین کامپیوترش روشن است. انسان یاد یکی از حکایات سعدی می افتد که می گوید:

حکایت

منجمي بخانه درآمد. يکي مرد بيگانه را ديد با زن او بهم نشسته. دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب برخاست. صاحبدلي که برين واقف بود گفت:

تو بر اوج فلک چه داني چيست

که نداني که در سرايت کيست

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19