پربازدید

ویدیو

کووید-19

واکسن دریافتی کانادا از تعداد مورد نیاز گذشت

کانادا قرار است این هفته پنج میلیون دوز واکسن کرونا دریافت کند .

با دریافت این واکسنها جمع واکسنی که کانادا تا به حال دریافت کرده به 68 میلیون دوز می رسد که بیشتر از کل تعداد مورد نیاز است.

تعداد شهورندان 12 سال به بالای کانادا 33.2 میلیون نفر است که با محاسبه دو دوز برای هر نفر، کل تعداد واکسن مورد نیاز کانادا 66.4 میلیون دوز خواهد بود. کانادا تا آخر هفته گذشته 63 میلیون دوز دریافت کرده و قرار است این هفته پنج میلیون دوز دیگر دریافت کند که به این ترتیب کل واکسن دریافتی به 68 میلیون دوز خواهد رسید.

تا کنون تقریبا 80 درصد کانادایی های 12 سال به بالا حداقل یک دوز و 57 درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

 درصد آمریکایی های 12 سال به بالا که به طور کامل واکسینه شده اند کمی کمتر از 57 درصد است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19