پربازدید

ویدیوکووید-19

هنوز آدم خوب پیدا می شه

برای همه آدمهای خوش قلب و نیکوکار سلامتی و عمر بلند آرزو می کنیم. یکی از این افراد Good Samaritan پنجشنبه گذشته در شهر Tillsonburg  انتاریو ناگهان متوجه دختر پنجساله ای شد که پیاده به سمت بانک می رود و در همین لحظه  نزدیک است اتومبیلی او را زیر بگیرد.

این فرد خوش قلب دخالت می کند و بچه را نجات می دهد و پلیس را آگاه می کند.

پلیس می گوید این دختر بچه در حالی که پدر و مادرش خواب بودند خانه را ترک کرده بود. مرکز حمایت از کودکان مشغول بررسی قضیه است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19