پربازدید

ویدیو

کووید-19

هفت واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی

تاکنون برای ویروس کرونا واکسنهای گوناگونی توسط کشورهای مختلف تولید شده. بعضی از این واکسنها از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO مورد تائید قرار گرفته.

 در اینجا به اسامی هفت واکسنی که تا تاریخ ۸ اکتبر مورد تائید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته اشاره می شود:

ـ واکسن مدرنا: این واکسن از سوی ۷۶ کشور مورد تائید قرار گرفته است
ـ واکسن فایزر: این واکسن از سوی ۱۰۱ کور مورد تائید است
ـ واکسن جانسون اند جانسون: این واکسن در ۷۱ کشور مورد تائید است
ـ واکسن آکسفورد آسترازنکا: این واکسن در ۱۲۳ کشور مورد تائید است
ـ واکسن سرم انستیتوی هند: این واکسن مورد تائید ۴۶ کشور است
ـ واکسن سینوفارم چین: این واکسن از سوی ۶۵ کشور مورد تائید است
ـ واکسن سینووکس چین: این واکسن از سوی ۴۰ کشور مورد تائید است

سازمان بهداشت جهانی تاکنون هفت واکسن به اسامی زیر مورد تائید قرار داده:

https://covid19.trackvaccines.org/agency/who

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156506بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19