پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ بیکاری در کانادا به 13 درصد رسید

آمار کانادایی‌های بیکار شده در ماه اپریل بیرون آمد.

سازمان آمار کانادا گزارش داد در ماه اپریل 1,993,800 کانادایی بیکار شده‌اند. تعداد افراد بیکار شده در ماه مارچ نیز بیش از یک میلیون نفر بود.

تاکنون در کانادا سابقه نداشته دو میلیون نفر در یک ماه کارشان را از دست بدهند.

تعطیلی بیزنسهای غیر حیاتی در کانادا از نیمه ماه مارچ شروع شد. گسترش پندمیک کووید 19 موجب شد دولتهای استانی برای آهسته کردن سرعت آن دستور به تعطیلی بیزنسهای غیرحیاتی بدهند.

گسترش روند بیکاری سبب شد نرخ بیکاری در کانادا که در اوایل مارچ زیر 5.8 درصد بود در آخر مارچ به 7.8 درصد و در آخر اپریل به 13 درصد برسد. نرخ بیکاری 13 درصدی در تاریخ کانادا، به جز یکبار در گذشته، سابقه ندارد.

نرخ بیکاری 13 درصد از نرخی که اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند بهتر است.

اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بیکاری در پایان اپریل به مرز 18 درصد برسد.

چگونگی محاسبه

در محاسبه نرخ بیکاری، آمار افرادی که به دنبال کار می گردند نقش اصلی دارد.

اگر سازمان آمار کانادا تعداد بیکارانی که از جستجو برای پیدا کردن کار دست کشیده‌اند را هم (که تعدادشان 1.1 میلیون نفر بوده) در نظر می گرفت در آن صورت نرخ بیکاری در کشور برابر با 17.8 درصد بود.

بسیاری از افراد بیکار، به خاطر آنکه فرصتهای کاری به دلیل کووید 19 تقریبا به صفر رسیده بود، دست از تلاش برای یافتن کار کشیده بودند.

در یک نمای کلی‌تر، می توان دید که حدود یک سوم نیروی کار کانادا در آخر ماه اپریل یا بیکار بودند و یا ساعات کارشان کاهش یافته بود.

نرخ بیکاری به تفکیک استانها

در پایان اپریل نرخ بیکاری در استانهای مختلف به قرار زیر بوده است (رقم داخل پرانتز نرخ بیکاری در ماه مارچ است):

 • Newfoundland and Labrador 16.0 per cent (11.7)
 • Prince Edward Island8 (8.6)
 • Nova Scotia0 (9.0)
 • New Brunswick2 (8.8)
 • Quebec0 (8.1)
 • Ontario3 (7.6)
 • Manitoba4 (6.4)
 • Saskatchewan3 (7.3)
 • Alberta4 (8.7)
 • British Columbia5 (7.2)

نرخ بیکاری زیر ذره بین

آمار بیکاران به تفکیک زن و مرد براساس فاکتورهای سنی، جمعیتی به قرار زیر بوده است:

Unemployment rate: 13.0 per cent (7.8)

Employment rate: 52.1 per cent (58.5)

Participation rate: 59.8 per cent (63.5)

Number unemployed: 2,418,300 (1,547,000)

Number working: 16,184,900 (18,178,700) 

Youth (15-24 years) unemployment rate: 27.2 per cent (16.8)

Men (25 plus) unemployment rate: 10.8 per cent (5.9)

Women (25 plus) unemployment rate: 11.3 per cent (7.1)

نرخ بیکاری به تفکیک شهرها

در پایان اپریل نرخ بیکاری در شهرهای مختلف کانادا به قرار زیر بوده (رقم پرانتز نرخ بیکاری در پایان ماه مارچ است):

 • John’s, N.L. 9.7 per cent (8.3)
 • Halifax 8.9 (6.8)
 • Saint John, N.B. 9.5 (7.3)
 • Quebec 9.5 (5.5)
 • Montreal 10.5 (6.4)
 • Ottawa 6.3 (4.9)
 • Toronto 9 (6.0)
 • Calgary 10.8 (8.6)
 • Edmonton 10.0 (7.9)
 • Vancouver 7.5 (5.

پندمیک کووید 19 سبب شد که یک میلیون کانادایی در ماه مارچ و دو میلیون نفر دیگر در ماه اپریل کارشان را از دست بدهند. در پایان ماه اپریل تقریبا یک سوم از کل نیروی کار کانادا بیکار بوده و یا ساعات کارشان به شدت کاهش پیدا کرده بود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19