پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ 12 کودک تحت سرپرستی مراکز حمایت از کودک طی چهار سال

بین سالهای 2014 تا 2017، تعداد 12 کودک از کودکانی که تحت مراقبت نهادهای حمایت از کودکان Children`s aid Societies بوده اند، مرده اند! 

به گزارش کندین پرس، دکتر دیرک هویر Dr. Dirk Huyer رئیس پزشک قانونی انتاریو از دولت فدرال و دولتهای استانی درخواست کرد دست به کار شوند و گزارش دفتر او را جدی بگیرند. او معتقد است گزارش دفتر او، اهمیت ایجاد تغییرات در سیستم نگهداری از کودکان را نشان می دهد.

این گزارش می گوید اگرچه آژانس های نگهداری از کودکان می کوشند کودکان را سلامت و امن نگه دارند ولی تصمیماتشان براساس اهداف کوتاه مدت است نه اهداف بلندمدت. 

هشت تن از 12 کودک و نوجوانی که بین 2014 تا 2017 مرده اند، از بومیان اولیه بوده و در نحوه مراقبت از خودشان هیچ سهمی نداشته اند و طرحها و برنامه هایی که با توجه به فرهنگ و احساسات آنها تهیه شده در اختیار آنها قرار نگرفته بوده. 

کندین پرس به نقل از گزارش مذکور نوشته هشت تن از این کودکان از طریق خودکشی، یک نفر به علت قتل، دو نفر به علت تصادف و یک نفر به شکلی که هنوز معلوم نشده، مرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51917بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19