پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرغها به زودی به تورنتو می آیند!

می گویند هر جا مرغ باشد خوشحالی بیشتر است. اگر هیچ کس با این جمله موافق نباشد خروس ها حتما موافقند.

مرغها در تبدیل زباله به مواد مغذی برای گیاهان نیز بسیار ماهر هستند.

به همین دلایل است که در بعضی از شهرهای اروپا و امریکا مردم اجازه دارند در حیات خانه هایشان مرغ نگهداری کنند؛ البته در چارچوب مقررات!

برای مثال، در شهر مینیاپولیس آمریکا، خروسها فقط 48 ساعت در هر دو هفته اجازه پیدا می کنند وارد شهر شوند و با مرغها دید و بازدید کنند؛ حتما برای اینکه شهر را به هم نریزند.

مرغها در تورنتو
تورنتو نیز اجازه داده که از اول مارچ امسال، ساکنان خانه های چهار حوزه شهری بتوانند مرغ در حیات خانه هایشان نگهداری کنند ـ حداکثر تا چهار مرغ در هر خانه.

این برنامه به صورت آزمایشی فعلا برای سه ماه به اجرا در می آید و در صورت موفقیت به نقاط دیگر تورنتوی بزرگ گسترش خواهد یافت.

Wards 5 (Etobicoke-Lakeshore), 13 (Parkdale-High Park), 21 (St. Paul’s) and 32 (Beaches-East York). بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19