پربازدید

ویدیو

کووید-19

مدیران عامل کمپانیهای بزرگ کانادایی چقدر درآمد دارند؟

سالهاست که مدیران کمپانی های بزرگ کانادا خیلی بیشتر از مردم عادی پول می سازند و پژوهش های جدید هم نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد.

گزارش تازه ای که صبح دو شنبه چهارم ژانویه بیرون داده شد حاکی است که در سال 2019 مدیران عامل کمپانی های بزرگ کانادا دویست و دو برابر بیشتر از یک کارگر متعارف دریافتی داشته اند.

درآمد هر یک از مدیران اصلی

گزارش مرکز Canadian Centre for Policy Alternatives حاکی است که یکصد مدیر عامل پر در آمد تر کانادا در سال 2019 هر یک به طور متوسط 10,8 میلیون دلار پول ساخته اند.

اما در همان سال 2019، درآمد هر کانادایی معمولی 53482 دلار بود.

ضرب و تقسیم را اگر انجام دهیم به 202 برابر بودن درآمد اولی ها نسبت به کارگران و نیروی کار متعارف کانادا می رسیم.

تفاوت

البته متوسط درآمد یکصد مدیرعامل پر درآمد تر نسبت به سال 2018 (11,8 میلیون دلار) کمی کاهش یافته ولی متوسط درآمد هر کانادایی معمولی نسبت به سال 2018 (52061 دلار) اندکی بیشتر شده. از سوی دیگر این نسبت در سال 2018 تقریبا 227 برابر بود که در 2019 به 202 برابر رسیده. باید منتظر ماند و دید در سال پر التهاب 2020 مدیران عامل کانادا چند برابر کانادایی های متوسط درآمد داشته اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19