پربازدید

ویدیوکووید-19

ما همه با هم هستیم!

از ماموران پلیسی که شلیک نکردند،

تا سیاستمدارانی که به خاطر منافع سیاسی بر آتش تفرقه ندمیدند.

و رسانه هایی که خویشتنداری کردند و به جای شایعه های ترمیم ناپذیرحقایق را منتشر کردند.

و همه مردمی که در مصاف با این تراژدی به جای نفرت، وحدت و همبستگی نشان دادند.

ما همه با هم هستیم!

From the cops who didn’t shoot.

To the politicians who didn’t fan flames of division for political gain.
And the media who showed restraint, allowing facts to unfold without speculating beyond repair. And all the people who showed unity not hatred in the face of tragedy. We stand #TOgether

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19