پربازید

ویدیو

کووید-19

مادرید گرفتار کووید اسیر کولاک برف بیسابقه شد

مادرید پایتخت اسپانیا ناگهان با چنان کولاکی مواجه شد که حداقل در پنجاه سال گذشته مشابه نداشت. هزاران نفر در اتومبیلهایشان محبوس شدند، ایستگاههای قطارو فرودگاهها با همه سرویسهایشان از کار افتادند، و حداقل چهار نفر جانشان را از دست دادند.

هواشناسی ملی اسپانیا گفت در مادرید پایتخت کشور بیش از 50 سانتیمتر برف بارید .مردم داخل اتومبیلهایشان در لابیرنتی از خیابانهای باریک تا بزرگراههای پولی، گیر افتادند و قادر به نجات خود نبودند. مسئولان برای نجات آنها ارتش را به کمک طلبیدند.

کولاک در شرایطی بر مادرید تاخت که این شهر 3 میلیون نفری تا به کنون 420 هزار مبتلا و 12 هزار قربانی کووید داشته و مردم سخت گرفتارند.

برای مقایسه بد نیست اشاره کنیم که انتاریو با 15 میلیون جمعیت شمار مبتلایانش تاکنون  217 هزار و مرگها  حدود پنج هزار بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:



بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19