پربازدید

ویدیو

کووید-19

فنتانیل بنفش ، خاکستری و سیاه شهر وود استاک انتاریو را ماتم سرا کرده

در شهر وود استاک انتاریو انواعی از مواد مخدر فنتانیل سبب مرگ حداقل 4 نفر دو هفته گذشته شده.

پلیس شهر گفت از 22 فوریه به این سو ده گزارش اور – دوز دریافت کرده که چهار مورد آن پایانی جز مرگ نداشته.

آخرین  مورد در آخر هفته گذشته اتفاق افتاده.

به نظر پلیس موج اخیر اور – دوز های کشنده نتیجه انواع خاصی از مواد مخدر فنتانیل است که اخیرا در شهر پخش شده.

کارآگاهان بر این باورند که دو نوع زیر

Purple Fentanyl

Black/gray Fentanyl

مسئول موج مسمومیت های ناشی از اور – دوز هستند.

شهر وود استاک با چهل هزار جمعیت در جنوب غربی استان انتاریو واقع است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141440بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19