پربازید

ویدیو

کووید-19

علت سفارش ۷۲ میلیون سرنگ جدید از سوی کانادا

کانادا برای تزریق واکسن 72 میلیون سرنگ جدید سفارش داده که 2 میلیون آن هفته گذشته دریافت شد.

علت سفارش سرنگ های جدید، استفاده بهینه از محتویات هر شیشه Vial واکسن فایزر است.

تا هفته گذشته کانادا هر شیشه واکسن فایزر را حاوی پنج دوز حساب می کرد. اما کمپانی فایزر معتقد بود از هر شیشه می توان شش دوز استخراج کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی با این نظر کمپانی فایزر موافقت کرده بودند و وزارت بهداشت کانادا نیز پس از بررسی هفته گذشته موافقت کرد که هر شیشه را شش دوز محاسبه کند.

استخراج شش دوز واکسن از هر شیشه، مستلزم دقت درخارج کردن واکسن است به طوری که کمترین مقدار آن به هدر برود. بدین منظور کانادا سرنگهایی  سفارش داده که کار تزریق را دقیقتر انجام می دهند و در پایان هر تزریق مقدار کمتری از واکسن را  داخل سوزن و لوله خود باقی می گذارند. به این سرنگها Low dead – volume syringe گفته می شود. به همین علت، کانادا 72 میلیون از این سرنگها سفارش داده که دو میلیون آن هفته گذشته دریافت شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19