پربازدید

ویدیو

کووید-19

سود بانک مونترال تقریبا دو برابر شد

موعد  گزارش مالی بانکهای بزرگ کانادا فرا رسید و تعجب نکنید اگر سود بعضی بانکها دو برابر شده باشد.

پنج بانک بزرگ کانادا در همین روز ها گزارش سه ماهه دوم سال مالی شان را بیرون می دهند.

روز چهارشنبه بانک مونترال اولین بانک از بانکهای بزرگ کشور بود که بیلانش را بیرون داد. سود این بانک در سه ماهه مذکور فراتر از انتظار اقتصاد دانان بود.

بانک مونترال می گوید سودش در سه ماهه دوم  مالی انزدیک به دو برابر مدت مشابه در سال قبل بود. سود بانک در سه ماهه فوق برابر با 1.3 میلیارد دلار اعلام شد. البته سال گذشته به دنبال شروع پندمیک بانک مونترال مبالغی را بابت وام های بد (وامهای پرداخت نشده) کنار گذاشته بود که به همین دلیل سودش کمتر از معمول بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146465بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19