پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه بیمارستان بزرگ تورنتو واکسیناسیون را برای کارکنانشان اجباری کردند

شبکه بهداشت و درمان یونیورسیتی تورنتو کارکنانی را که واکسن نزده باشند اخراج خواهد کرد.

این شبکه از سه بیمارستان بزرگ تورنتو به اسامی بیمارستان تورنتو جنرال، بیمارستان تورنتو وسترن و بیمارستان پرنس مارگرت تشکیل می شود.

این شبکه گفت بیش از ۹۰۰ تن از کارکنان آن یا واکسن نزده اند و یا وضعیت واکسیناسیون خود را اطلاع نداده اند.

این کارکنان تا ۸ سپتامبر فرصت دارند که اولین دوز واکسن را دریافت کنند. در این صورت آنها قادر خواهند بود تا ۸ اکتبر دومین دوز را بزنند.

بعد از ۸ اکتبر این کارکنان در صورت نزدن واکسن برای دو هفته در مرخصی بدون حقوق خواهند بود که اگر هنوز بر سر تصمیم خود بمانند، به کار آنان در این شبکه پایان داده خواهد شد.

در حال حاضر از کارکنان واکسینه شده این سه بیمارستان تست سریع گرفته می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153845بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19