پربازدید

ویدیوکووید-19

سهم اندک کاراکترهای خاورمیانه ای در برنامه های کودک تلویزیونهای کانادا ، به نسبت جمعیتشان

حضور کاراکترهای خاورمیانه ای  ،جنوب آسیایی و بومی در برنامه های کودک تلویزیونهای کانادا بسیار کمتر از نسبت جمعیت آنهاست.

پژوهشگران دانشگاه رایرسون تورنتو دست به مطالعه جالبی زده اند. این پژوهشگران که با نام Children’s media Lab در این دانشگاه فعالیت می کنند گزارش جدیدی بیرون داده اند. این گزارش حاکی است که سهم چهره های رنگین پوستان (غیر سفید ها) در برنامه های کودک تلویزیونهای کانادا در سالهای اخیر افزایش  یافته ولی نه به طور برابر.

پژوهشگران رایرسون می گویند در بررسی  برنامه های کودک تلویزیونی به این نتیجه رسیده اند که 51 درصد کاراکتر های انسانی در این برنامه ها سفید پوست، و 49 درصد رنگین پوست بوده اند.

در عین حال آنها می گویند سهم مردمانی که ریشه های خاورمیانه ای دارند، یا از کشورهای جنوب آسیا هستند، و یا از بومیان کانادا هستند ،در این برنامه ها بسیار کمتر از نسبت جمعیت آنها به کل جمعیت کاناداست.

اختلاف دیگری که مشاهده شده عدم تناسب جنسیتی است، به عبارت دیگر اگر چه تقریبا نیمی از جمعیت کانادا را زنان تشکیل می دهند ولی اکثر کاراکتر های اصلی برنامه های کودک پسر یا مرد هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19