پربازدید

ویدیو

کووید-19

سفارش سرنگ های جدید توسط کانادا

کانادا برای تزریق واکسن 72 میلیون سرنگ جدید سفارش داده که 2 میلیون آن هفته گذشته دریافت گردید.

علت سفارش سرنگ های جدید، استفاده اقتصادی تر از محتویات هر شیشه Vial واکسن فایزر است.

تا هفته گذشته کانادا هر شیشه واکسن فایزر را حاوی پنج دوز حساب می کرد. اما کمپانی فایزر معتقد بود از هر شیشه می توان شش دوز استخراج کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی با این نظر کمپانی فایزر موافقت کرده بودند و وزارت بهداشت کانادا نیز پس از بررسی هفته گذشته موافقت کرد که هر شیشه را شش دوز محاسبه کند.

استخراج شش دوز واکسن از هر شیشه، مستلزم دقت در استخراج واکسن است به طوری که کمترین میزان آن به هدر برود. بدین منظور کانادا سرنگهایی را سفارش داده که کار تزریق را دقیقتر انجام می دهند و در پایان هر تزریق مقدار کمتری از واکسن را در داخل سوزن و لوله خود نگه می دارند. به این سرنگها Low dead – volume syringe گفته می شود. به همین علت، کانادا 72 میلیون عدد از این سرنگها سفارش داده که دو میلیون آن هفته گذشته تحویل شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140405بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19