پربازدید

ویدیو

کووید-19

زندگی پراسترس مدیران مدارس انتاریو در دوران پندمیک

پندمیک کووید علاوه بر همه مشکلات، اداره مدارس را برای مدیران پر از استرس کرده.

بیش از نیمی از مدیران مدارس انتاریو گفته اند که نمی توانند از عهده استرس اداره مدارس در ایام پندمیک برآیند.

بسیاری از مدارس انتاریو در دوران پندمیک مجبور شده اند  برای مدتی به روش آموزش از راه دور  – Virtual – فعالیت کنند.

در این نظر سنجی که توسط سازمان People For Education انجام شده فقط 27 درصد مدیران مدارس مجازی گفته اند که استرسشان قابل کنترل است.

مدیران مدارس در دوران پندمیک مسئولیت هماهنگی با مراکز بهداشت عمومی وبه اجرا در آوردن مقررات و محدودیتهای مربوط به کووید 19 را نیز به عهده دارند. برای مثال، این مدیران در اغلب موارد مسئولیت تماسها و پیگیریهای مربوط به دانش آموزان و کارکنان مبتلا به کووید، چک کردن و معاینه دانش آموزان و کارکنان (اسکرین کردن) و معنا کردن خط مشی های دائما در حال تغییر دولت را هم به عهده دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140513بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19