پربازدید

ویدیو

کووید-19

دور اول واکسیناسیون آسایشگاههای انتاریو به موقع انجام شد

انتاریو بالاخره موفق شد به هدفی که برای آسایشگاهها مشخص کرده بود برسد و سر موقع دور اول واکسیناسیون را در آسایشگاههای انتاریو  به پایان رساند.

دولت انتاریو قول داده بود  تیمهای واکسیناسیون تا چهارشنبه ده فوریه در تمام آسایشگاههای سالمندان و مراکز مراقبت دائم حضور پیدا کنند و کلیه ساکنانی را که مایل به دریافت واکسن باشند واکسینه کند.

روز چهارشنبه ده فوریه  وزیر مراقبت های دائم گفت بیشتر از 62 هزار نفر از ساکنان دوز اول را دریافت کرده که 34 هزار نفرشان دوز دوم را هم دریافت کرده اند.

در این دور، تیم های واکسیناسیون موفق شدند در تمامی آسایشگاههای سالمندان حضور یابند و هر آن ساکنی را که واجد شرایط و مایل به دریافت واکسن باشد، واکسینه کنند.

انتاریو متعهد شده بود که تا ده فوریه همه ساکنان  آسایشگاهها را در صورت واجد شرایط بودن، واکسینه کند. دولت انتاریو می گوید در این برنامه، فاصله 21 تا 27 روز را میان دو دوز واکسن رعایت کرده و خواهد کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139729بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19