پربازدید

ویدیو

کووید-19

دست درازی جنسی به زن از هوش رفته در ایستگاه ساب وی تورنتو

روز یکشنبه پلیس تورنتو به دنبال مردی بود که متهم است در یک ایستگاه ساب وی به زنی که از هوش رفته بوده دست درازی جنسی کرده . 

به گفته پلیس، چندین رهگذر شاهد این دست درازی جنسی نسبت به زن 40 ساله ای بوده اند که بی حال روی زمین افتاده بود. 

به گفته پلیس یکی از شاهدان با کشیدن فریاد سعی می کند دست درازی را متوقف کند که متهم نیز به دنبال این فریاد، از محل می گریزد. به گزارش کندین پرس، متهم حدود 60 سال سن داشته. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51520بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19