پربازدید

ویدیو

کووید-19

در انتاریو تاکنون این تعداد دوز واکسن کووید تزریق شده

تعداد مبتلایان روزانه نتاریو کمتر شد و به زیر دو هزار نفر کاهش یافت.

صبح سه شنبه تعداد مبتلایان جدید کووید در انتاریو 1913 نفر و تعداد مرگهای جدید 46 مورد گزارش شد. البته به گفته کریستین آلبرت وزیر بهداشت انتاریو اشکال فنی در واحد بهداشت عمومی تورنتو سبب شده که تعداد بیماران جدید گزارش شده در روز سه شنبه کمتر از واقعی باشد.

شهر تورنتو تعداد بیماران جدیدش را 550 نفر اعلام کرد در حالی که در سه روز گذشته این تعداد به ترتیب 815 , 1035 و 903 نفر بوده.

تعداد مبتلایان جدید منطقه پیل 346 نفر و منطقه یورک 235 نفر گزارش شد.

واکسن

تعداد 14346 نفر دیگر از ساکنان انتاریو واکسن کووید را دریافت کردند که به این ترتیب تا کنون 224.134 دوز واکسن در انتاریو تزریق شده .مجموع مبتلایان کووید در انتاریو نیز به 242 هزار نفر رسید.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19