پربازدید

ویدیو

کووید-19

درصد افراد واکسینه شده در کانادا

واکسیناسیون علیه کرونا  در کانادا رو به پیشرفت است و ماه جون سریعترین ماه واکسیناسیون در کانادا خواهد بود.

از روز سه شنبه این هفته ماه جون آغاز می شود و تحویل واکسن به کانادا باز هم بیشتر می شود. دو کمپانی واکسن سازی فایزر و مدرنا از اول ماه می به اتفاق هم هفته ای تقریبا دو میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دادند. اما در این هفته این مقدار به نزدیک  3 میلیون دوز می رسد. فایزر که از یکماه قبل تفریبا هفته ای یک و نیم میلیون دوز واکسن تحویل داده این هفته ۲.۴  میلیون دوز تحویل می دهد و مدرنا هم همچنان تحویل هفته ای 500 هزار دوز را حفظ خواهد کرد.

تعداد کسانی که واکسن زده اند

تا آخر ماه می کمی بیش از بیست میلیون دوز واکسن در کانادا تزریق شده.

تا کنون کمی بیش از دو میلیون نفر از ساکنان کانادا هر دو دوز را دریافت کرده اند که معادل 4/5 درصد جمعیت می شود .تا کنون تقریبا 51 درصد جمیت کانادا حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند. جمعیت کانادا کمی بیش از سی و هفت ملیون نفر است.

در آمریکا

برای مقایسه باید گفت که در آمریکا تا کنون 295 میلیون دوز واکسن تزریق شده. 135 میلیون از شهروندان آمریکا تا کنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند که معادل 41 درصد جمعیت می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146723بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19