پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست انجمن پزشکان کانادا: مقررات را اینهمه تغییر ندهید

انجمن پزشکان کانادا گفتند لاک دان های جدیدی که در اغلب استانهای کشور وضع شده باید تا زمانی که پندمیک کرونا و گونه های جهش یافته ویروس تحت کنترل در آیند باقی بمانند و تغییر نکنند.

انجمن پزشکان کانادا که پزشکان سراسر کشور را نمایندگی می کند گفت تغییر مداوم مقررات و محدودیتها همه را گیج می کند و به هدف اصلی خود نمی رسد. انجمن پزشکان کانادا علاوه بر این درخواست کرده که به واکسیناسیون عمومی شتاب بیشتری داده  شود. این انجمن از استانها و قلمرو ها درخواست کرده که از پزشکان خانواده و عمومی در برنامه واکسیناسیون خود بیشتر استفاده کنند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19