پربازدید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد واکسن زد

داگ فورد نخست وزیر انتاریو ساعت 10 صبح جمعه در داروخانه ای در اتوبیکو حضور یافت و واکسن اکسفورد استرازنکا دریافت کرد.

بسیاری از رهبران و سیاستمداران  کشور های مختلف جهان از جمله در کانادا با دریافت واکسن در مقابل دوربین  سعی دارند مردم را به دریافت هر چه زودتر واکسن تشویق کنند.

در کانادا نخست وزیران استانهای کبک، مانیتوبا، نیوبرانزویک و قلمروهای سه گانه با حضور مقابل دوربین، خود را واکسینه کرده اند.

در حال حاضر ساکنان پنجاه سال به بالای  بعضی مناطق تورنتو و منطقه پیل می توانند برای دریافت واکسن نوبت بگیرند.

در بعضی از حوزه های پستی منطقه یورک نیز افراد 45 تا 59 سال می توانند برای واکسن نوبت بگیرند.

www.york.ca

در سطح انتاریو هم اکنون افراد 60 سال به بالا در همه مناطق می توانند برای دریافت نوبت اقدام کنند.

https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/

تعداد واکسیناسیون روزانه در انتاریو در روز های اخیر بالا رفته. در روز پنجشنبه بیش از 108 هزار دوز واکسن در سطح استان تزریق شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143325بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19