پربازدید

ویدیو

کووید-19

خشونتهای مسلحانه در تورنتو و حومه رو به افزایش است: اکثریت ساکنان

54 درصد کسانی که در مناطق 416 زندگی می کنند و 57 درصد کسانی که در مناطق 905 زندگی می کنند گفته اند که میزان خشونتهای مسلحانه در منطقه زندگی آنها رو به افزایش است.

کشتار ده نفر در سوپرمارکتی در بوفالوی نیویورک در آخر هفته گذشته، بار دیگر وحشت و خطر خشونتهای مسلحانه را در ذهن مردم آمریکا و کانادا زنده کرده.

انستیتوی پژوهشی انگس راید Angus Reid نظرات پنجهزار کانادایی را در مورد میزان خشونتهای مسلحانه جویا شده که در مجموع:

نمودار: آیا خشونتها مسلحانه در منطقه شما در حال افزایش است؟
  •   60درصد گفته اند که میزان خشونتهای مسلحانه در استان آنها رو به افزایش است.  
  •  در کبک 75 درصد و در انتاریو 66 درصد چنین نظری دارند.
  • 43 درصد گفته اند که خشونتهای مسلحانه در منطقه زندگی آنها در حال افزایش است.
  • میزان خشونتهای مسلحانه در مناطق شهری بیشتر از مناطق خارج شهری است. در مجموع 46 درصد کسانی که در مناطق شهری زندگی می کنند گفته اند که میزان خشونتهای مسلحانه در منطقه آنها در حال افزایش است. در میان ساکنان مناطق خارج شهری تنها 29 درصد چنین نظری داشته اند.
نمودار: آیا قوانین کنترل اسلحه در کانادا سختگیرانه است؟
در تورنتو

– در تورنتو 54 درصد کسانی که در مناطق 416 زندگی می کنند و 57 درصد کسانی که در مناطق 905 زندگی می کنند گفته اند که میزان خشونتهای مسلحانه در منطقه زندگی آنها رو به افزایش است.

قوانین کنترل اسلحه

– 44 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که قوانین محدودیت اسلحه در کانادا به اندازه کافی سختگیرانه نیست. در مقابل 17 درصد گفته اند که قوانین کنترل اسلحه در کانادا بیش از حد سختگیرانه است.

نمودار: آیا با ممنوعیت کامل اسلحه در میان شهروندان عادی موافقید؟

در میان دارندگان اسلحه، 56 درصدشان قوانین کنترل اسلحه را در کانادا بیش از حد سختگیرانه دانسته اند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19