پربازدید

ویدیو

کووید-19

حجم بدهی مورگیج کانادایی ها به 1.7 تریلیون دلار رسید؛ شما چقدر بدهکارید؟

بازار مسکن کانادا عجیب تماشایی شده.

همه اخبار مسکن کانادا را پیگیری می کنند. برخی پیش بینی ها حاکی از آرام شدن بازار مسکن است. ولی براستی آیا این بازار در بلند مدت آرام خواهد گرفت؟

باید منتظر ماند و دید اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که میزان بدهی کانادایی ها از بابت مورگیج در یکسال اخیر رشد کم سابقه ای داشته ، رشدی معادل شش درصد تولید ناخالص ملی کانادا.

کارشناسان یکی از علل اصلی داغی بازار مسکن کانادا را نرخ بسیار پائین وام مسکن یا مورگیج می دانند.

آمار بانک مرکزی کانادا حاکی است که بدهی کانادایی ها از بابت مورگیج در ماه اپریل باز هم رکورد شکسته .این رکورد شکنی مدتی است که تقریبا هر ماه تکرار شده و عادی شده. آنچه بیشتر توجه را جلب می کند، سرعت افزایش این بدهی هاست. این سریعترین رشد بدهی های مورگیج در ده سال گذشته بوده است.

چقدر؟

جمع بدهی کانادایی ها از بابت مورگیج در ماه اپریل به 1.69 تریلیون دلار رسید که 17 میلیارد دلار بیشتر از ماه مارچ است. یعنی در ماه اپریل به تنهایی جمع مورگیج مردم 17 میلیارد دلار بیشتر شده.

جمع بدهی مورگیج در یکسال گذشته نیز (پایان اپریل امسال نسبت به پایان اپریل 2020) تقریبا 122 میلیارد دلار افزایش یافته که معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

نمودار افزایش بدهی مورگیج کانادایی ها در سالهای اخیربیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19