پربازدید

ویدیو

کووید-19

جمعیت پناهجویان عالم

روز چهارشنبه کامیساریای عالی سازمان ملل آمار جدیدی از تعداد آوارگان و پناهجویان عالم بیرون داد و گفت تعداد پناهجویان در جهان به ۷۱ میلیون نفر رسیده که در مقایسه با ده سال قبل ۶۵ درصد بیشتر شده.

آژانس پناهندگی سازمان ملل می گوید اگر همه کسانی که به خاطر جنگ، تعقیب و پیگرد و خشونت جابه جا شده اند را بشماریم،‌جمعیتشان برابر با بیستمین کشور پر جمعیت جهان خواهد بود.

این آ‌ژانس در پیامی برای ترامپ و د یگر رهبران جهان گفته تهدید خواندن پناهجویان و مهاجران برای بازار کار و امنیت، آثار منفی به بار می آورد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19